Linky

 

Obchodný register 
www.orsr.sk

Živnostenský register
www.zrsr.sk

Notársky centrálny register záložných práv
www.notar.sk

Centrálny depozitár cenných papierov
www.cdcp.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR
www.civil.gov.sk

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
www.katasterportal.sk
www.geodesy.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR
www.upv.sk

Štatistický úrad SR
www.statistics.sk

Portál daňovej správy SR
www.drsr.sk

Slovenská advokátska komora
www.sak.sk

Zákony
www.zbierka.sk

 

Ministerstvo financií SR

www.finance.gov.sk

 
Slovník on-line

www.slovník cz/