ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, PERSONALISTIKA

 

Poskytujeme nasledovné služby

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie miezd
 • Personalistika
 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Elektronické zasielanie výkazov
 • Spracovanie podnikateľských plánov
 • Revízia a oprava účtovníctva minulých období
 • Zastupovanie pred inštitúciami

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie evidencie majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • Vedenie ostatných účtovných kníh
 • Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

 

Vedenia podvojného účtovníctva

 • Spracovanie predložených dokladov
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie účtovného denníka
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku
 • Edenie pokladničnej knihy
 • Eevidencia DPH, daňové priznanie
 • Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • Vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
   

Spracovanie miezd:

 • Mesačné spracovanie miezd
 • Vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad
 • Elektronické zasielanie registračných listov a hromadných oznámení zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmu
 • Vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
 • Vedenie mzdových listov
 • Vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami
 • Vypracovanie zmlúv zakladajúcich vznik, zmenu alebo zánik pracovného alebo obdobného vzťahu